Per què instal lar una piscina de poliester a casa?

390-Piscina-prefabricada-MicroDiverses són els avantatges d’instal lar una piscina de poliester a casa:

-Rapidesa d’instal lació, en 4 dies podrà gaudir de la seva piscina.

-Diversos sistemes de venda depenent del grau d’implicació del client. Des del sistema kid on es lliura el casc de la piscina amb els diferents accessoris de filtració fins al sistema de lliurament mans en clau.

-Els cascos de la marca Europa Piscines són mono-bloc, una sola peça, evitem soldadures, amb la consegüent reducció de la possibilitat de patir fuites.

-Facilitat en el manteniment, les piscines de fibra estan realitzades en un material no porós i sense juntes, amb la consegüent facilitat en el moment de la neteja.

– Instal lar una piscina de poliester li proporciona una temperatura de l’aigua més elevada, en ser un material aïllant evitem part de la dissipació de temperatura pel casc. Això ens permet allargar la temporada d’utilització de la piscina.