Excavació

El primer pas a realitzar és marcar l’excavació en la ubicació escollida per la piscina. Tant del perímetre necessari com de les profunditats i pendents.

Condicionar solera

Un cop finalitzada l’excavació procedim a igualar el terreny amb les graves i treure els nivells del pendent, per a la correcta col.locació de la piscina.

Descarga i col.locació piscina poliester i anivellat del casc.

La descàrrega de la piscina de poliester es realitzarà amb la grua necessària per a la correcta col.locació. Un cop la col.locació sigui la desitjada, passarem a comprovar nivells.

Emplenat perimetral

L’espai que ens queda entre excavació i casc de polièster serà omplert amb graves, d’aquesta manera evitem els moviments que tindríem si ho féssim amb terra (pels assentaments), evitant trencaments de canonades.

Instal.lacions perimetrals

Durant el emplenat perimetral, anirem passant les instal.lacions perimetrals necessària, a les altures adequades. Una vegada passades totes pel perímetre les portarem fins al punt de filtració. Que pot estar en una caseta de polièster soterrada o bé d’obra.

Col.locació pedra coronació

Un cop assolit el nivell de les graves, uns 15 cm per sota de la pestanya de la piscina, realitzarem el formigó perimetral. Aquest serà de la mateixa amplada que la pedra de coronació triada. Forjat el formigó posarem la pedra de coronació.

Piscina-Poliester-Coronacio